Hur ser en arbetsmiljöpolicy ut

Vad är en policy

En arbetsmiljöpolicy beskriver företagets visioner, riktlinjer och mål för arbetsmiljöarbetet. Syftet är att skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö som är fri från olycksfall och ohälsa. Policyn är ett levande dokument som regelbundet ska ses över. Arbetsmiljöpolicy exempel.

Arbetsmiljöpolicy bygg

Men vad är egentligen en arbetsmiljöpolicy? En arbetsmiljöpolicy är det manifest som beskriver företagets grundprinciper, mål och löpande planer för arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen. Det är en viktig del av företagets systematiska arbetsmiljöarbete, och syftar till att förebygga och förhindra olycksfall, psykisk och fysisk.


    Företagspolicy mall

Alla arbetsgivare måste ha en arbetsmiljöpolicy. En konkret och tydlig policy hjälper er i arbetsmiljöarbetet. Artikeln visar hur ni tar fram en arbetsmiljöpolicy steg för steg. Använd också guiden när ni ser över er policy, som är ett levande dokument som ska uppdateras regelbundet.

Arbetsmiljölagen

Arbetsmiljöpolicy. En arbetsmiljöpolicy ska finnas på varje arbetsplats. Det är en förklaring av hur ni inom organisationen vill att arbetsmiljön ska vara. I arbetsmiljöpolicyn ska det framgå hur ni vill att arbetsförhållandena ska se ut på sikt och helst ska ni diskutera fram den gemensamt på arbetsplatsen.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Ni ska ta fram en arbetsmiljöpolicy. I den ska ni beskriva hur arbetsförhållandena ska vara i er verksamhet för att förebygga ohälsa och olycksfall och skapa en god arbetsmiljö. Vid utarbetandet av policyn ska ni beakta både fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som inverkar på arbetsmiljön.

Vilka är kraven på den som ska ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter?

En arbetsmiljöpolicy bör vara kort, en A4 räcker. Gör man en policy på 20 sidor är risken att ingen orkar läsa den. Ett bra sätt att hålla policyn kortfattad är att koppla den till andra arbetsmiljödokument där man kan vara mer detaljerad. Exempelvis kan frågor om jämställdhet med fördel tas upp i en separat jämställdhetspolicy.

Arbetsmiljöpolicy mall gratis

  • Arbetsmiljö är allt det som påverkar hur vi har det på jobbet. Det handlar till exempel om hur det ser ut i lokalerna där vi vistas under arbetsdagen, hur vi pratar med varandra, och om de digitala system vi arbetar i. Det handlar också om hur arbetet är organiserat. En bra arbetsmiljö kan vara att ha en rimlig arbetsbelastning.
  • hur ser en arbetsmiljöpolicy ut
  • Arbetsmiljöpolicy mall gratis
  • Arbetsmiljöverket

      Jörgen Lundqvist tipsar därför om att alltid föra bok över hur mycket du egentligen jobbar. – Håll koll på hur din arbetstid ser ut. Om du ständigt jobbar över så bör du ta en diskussion med din arbetsgivare kring din arbetstid i förhållande till din arbetsbelastning, säger Jörgen Lundqvist.