Hur ska lovliga stridsåtgärder

Strejk lön

  Tanken med en stridsåtgärd är att på något sätt orsaka negativa konsekvenser för arbetsgivaren så att de blir pressade att gå med på fackets krav. Konsekvenserna kan exempelvis vara förlorade intäkter, osäkra leveranser eller negativ uppmärksamhet hos allmänheten.

Hur länge kan en strejk pågå

 • Stridsåtgärders lovlighet och olovlighet. Dela: Enligt regeringsformen har arbetstagarorganisationer och arbetsgivarorganisationer rätt att vidta stridsåtgärder, såvida begränsningar inte finns i lag eller avtal. När det talas om begränsningar genom avtal är det kollektivavtal man menar.
 • Stridsåtgärder utan kollektivavtal
  1. Måste man strejka

  Stridsåtgärder brukar föregås av förhandlingar och är ett resultat av att förhandlingarna inte utmynnat i för ena eller båda parter önskat resultat. Enligt Medbestämmandelagen (MBL) måste stridsåtgärder beslutas "i behörig ordning", dvs i enlighet med fackföreningens eller arbetsgivarföreningens stadgar.

  Medbestämmandelagen

  Trots detta har facket rätt att utföra stridsåtgärd om det är i ett fackligt syfte. Angående fråga två så kan facket begära förhandling enligt 10 § MBL om de vet om situationen och det handlar om att till exempel ändra lönen eftersom det handlar om en fråga som rör arbetsgivaren och medlem i facket.


 • hur ska lovliga stridsåtgärder
 • Fredsplikt

  Är det tillåtet att vidta stridsåtgärder eller inte? Det är så krångligt i lagen. Det råder fredsplikt om man är bunden av kollektivavtal men kan man ändå vidta stridsåtgärder? Vad är tillåtet och otillåtet stridsåtgärd? Vad är sympatiåtgärd? Vilka paragrafer enligt lag gäller här?.

 • Hur länge kan en strejk pågå
 • Vad är ett kollektivavtal

  hindrar att stridsåtgärder begränsas utan lagstöd. För rättsfrågor där det inte finns någon entydig etablerad lösning redogörs för de argument facken kan använda för att stridsåtgärder ska anses tillåtna. När arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal behöver.

  Vad är strejk

  Finland ligger på runt per år vilket ger en antydan om hur stor. stridsåtgärd. Åtgärden ska vara av kollektiv karaktär, den ska ha ett fackligt lovliga stridsåtgärder. En.

  Stridsåtgärder utan kollektivavtal

  Seminariumanteckningar T2 seminarium stridsåtgärder strejken på järnvägsgget omständigheter: järnvägsgg ab ej medlem någon arbetsgivarorganisation men har.