Vad är skillnaden på c och d uppsats

 • vad är skillnaden på c och d uppsats
 • Vad är en a-uppsats

  En magisteruppsats i är stora stycken detsamma som en C-uppsats. Den främsta skillnaden brukar vara att den ges över en hel termin dvs. 30 poängsuppsats istället för en halv termin- poängsuppsats som C-uppsatser brukar vara. D-uppsatsen är inte lika fokuserad på metod som C-uppsatsen.

 • E uppsats
  1. D-uppsats specialistsjuksköterska

  En kandidatuppsats, examensarbete på grundnivå, i Sverige vanligen även kallad C-uppsats (eller, som en kvarleva av det betygssystem som gällde till , trebetygsuppsats), är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en kandidatexamen.

  B-uppsats

  C-uppsats. En C-uppsats är i princip identisk med kandidatuppsats. Kandidatuppsatsen berättigar till kandidatexamen medan C-uppsatsen är forskningsförberedande i den meningen att du kan gå vidare till d-nivå och forskarexamen. De vetenskapliga nivåskillnaderna mellan c- och kandidatarbeten är ytterst små eller icke-existerande. Mer om.


  C-uppsats

  Tidigare har det varit vanligt att skriva uppsatser på varje avklarad nivå (A-D) medan det numera förekommer framförallt innan examen, exempelvis 7,5 högskolepoäng B-uppsats (numera grundnivå) inför tvåårig högskoleexamen, 15 högskolepoäng kandidatuppsats på C-nivå (numera grundnivå) inför kandidatexamen, och 15 eller

  F uppsats

  En guide till hur du skriver exjobb och högskoleuppsats på C- och D-nivå. Guiden: Så skriver du uppsats på högskolenivå Uppsatsguiden kan komma till användning för dig som är i färd med att skriva din examensuppsats.

  Master uppsats

   En magisteruppsats, vanligen även kallad D-uppsats, är ett självständigt, utredande forskningsarbete på högskolenivå som är en av förutsättningarna för att erhålla en magisterexamen. Den svenska högskoleförordningen ställer inga krav på magisteruppsatsens eller uppsatskursens utformning.

  D-uppsats magister

  Vad är skillnaden mellan en master- och en magisterexamen? En magisterexamen består av 60 hp (ett års heltidsstudier) på avancerad nivå, medan en masterutbildning är två år på avancerad nivå. Båda föregås av tre års studier på grundnivå. Det självständiga arbetet, examensarbetet, löper på masternivå över en hel termin.


  E uppsats

 • Kapitel Teorin. Ett av grundelementen i en uppsats är en redovisning av tidigare forskning och annan relevant teoribildning. Teorikapitlet kan även benämnas ”Teoretisk referensram” (främst vid en deduktiv ansats), ”Teoretiska utgångspunkter” eller kort och gott ”Teori”. Teorin ska enbart bestå av teorier som kan relateras.