Miljötillstånd länsstyrelsen stockholm

Miljöfarlig verksamhet exempel

  Tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet kan till exempel vara: avfallsanläggningar, till exempel deponier avloppsreningsverk berg-, grus- och torvtäkter.


Tillståndspliktig verksamhet miljöbalken

Miljöfarlig verksamhet Prövning av miljöfarlig verksamhet Tillsyn av miljöfarlig verksamhet Anmäl driftstörning för miljöfarlig verksamhet Anmälan om ändring i miljöfarlig verksamhet Överta miljöfarlig verksamhet Registrera medelstor förbränningsanläggning.

U-verksamhet miljöbalken

E-post till enheten för miljöskydd. Telefon 10 Länsstyrelsen hanterar ärenden som gäller transport och dumpning av avfall och handlägger ansökningar om tillståndspliktig avfallsverksamhet. Vi ansvarar även för tillsyn av avfallshantering tillsammans med kommunerna.
 • Miljöfarlig verksamhet miljöbalken
 • miljötillstånd länsstyrelsen stockholm
 • A-verksamhet miljöbalken

 • Energi och klimat Förorenade områden Miljöfarlig verksamhet Tillsynsvägledning enligt miljöbalken Miljöövervakning Miljömål Åtgärder och verksamheter i vatten Vattenförvaltning Vatten- och avloppsförsörjning Vattenförsörjning och hantering av torka Vattnet i Östersjön – Informationscentralen Rich Waters Stockholm Miljö och vatten Miljö och vatten.


 • Miljöfarlig verksamhet a b c

  Länsstyrelsen övervakar många olika aspekter av länets miljö, till exempel föroreningar och miljögifter i luft, mark och vatten, vattenkvalitet i grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten, förändringar i landskapet och livsmiljöer, fiskbestånd i skärgården, samt fåglar i Mälaren. Program för regional miljöövervakning i Stockholms län

   C-verksamhet miljöbalken

  Länsstyrelsen Stockholm arbetar strategiskt med vattenförsörjningen i olika forum och samverkansgrupper. Länsstyrelsen samordnar också genomförande och uppföljning av länets regionala vattenförsörjningsplan som togs fram i samverkan med bland annat Region Stockholm och Storsthlm.


 • A-verksamhet miljöbalken

 • Vad är miljöfarlig verksamhet

  Riksdagen har beslutat om en samlad miljöpolitik för ett hållbart Sverige. Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Detta övergripande mål kallas.

  Miljöfarlig verksamhet miljöbalken

  E-post till Länsstyrelsen Stockholm. Telefon 10 Aktuell handläggningstid beskriver den tid vi räknar med att det tar för oss att bli klara med en viss typ av ärende.