Begreppen hållbarhet

 • begreppen hållbarhet


 • Social hållbarhet

  Ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. ”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Så definieras hållbar utveckling i det som kallas Brundtlandrapporten, som skrevs på uppdrag av FN

  Miljömässig hållbarhet

   Begreppet hållbarhet har blivit så pass etablerat att det nu används för ringa in hela den gigantiska domän som en gång började sin karriär under namnet miljö. I hållbar utveckling ryms även sociala och ekonomiska aspekter och begreppet, som lanserades för över 30 år sedan, lyckas med konststycket att både vara.

   Ekonomisk hållbarhet

  Social hållbarhet handlar om att den sociala dimensionen i hållbar utveckling säkerställs. Som begrepp kan social hållbarhet antingen ses som en integrerad del av hållbar utveckling tillsammans med ekologisk och ekonomisk hållbarhet eller som ett enskilt fokus. Ofta skil-jer man på utvecklande och bevarande av social hållbarhet.


 • Vad är hållbar utveckling
 • Vad är hållbar utveckling

 • Vad är ekologisk hållbarhet? Vad omfattar global fostran? När är ekonomin hållbar? De centrala begreppen med anknytning till hållbarhet som samlats på den här sidan hjälper till att öppna dessa och andra frågor.
 • Ekologisk hållbarhet

  Detta har blivit en överordnad princip för FN:s arbete och ett övergripande mål för svensk politik. Begreppet brukar definieras utifrån de tre komponenterna ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet som, då de samspelar och stödjer varandra, förväntas leda till hållbar utveckling. var ett år med två avgörande globala beslut.


  Hållbar utveckling

  I den första av dessa två definitioner förstås ekonomisk hållbarhet som en ekonomisk utveckling som inte medför negativa konsekvenser för den ekologiska eller sociala hållbarheten. En ökning av ekonomiskt kapital får alltså inte ske på bekostnad av en minskning i naturkapital eller socialt kapital.

  Vad är hållbarhet

  Begreppen hållbarhet och CSR. Det ursprungliga begreppet hållbar utveckling kom till i FN-rapporten ”Vår gemensamma framtid”, även kallad Brundtlandkommissionens rapport. I rapporten definieras begreppet hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers.


 • Social hållbarhet
 • Hållbar utveckling exempel

  Svag hållbarhet definieras så att naturen kan ersättas resursbaserat med kapital som producerats av mänskan, med teknologi. Naturen kan användas upp till den kritiska gränsen och enligt den starka hållbarheten bör ett minimum av olika typer av ”kapital” oberoende upprätthållas, om ett system syftar till att vara hållbart.